• De fleste tomtene på Rytterspranget er store tomter som gjør at man kan plassere hytta på en slik måte at både en selv og naboen får god utsikt. Det er også viktig at man i størst mulig grad bestreber seg på å tilpasse plassering av hytta i forhold til tomtas topografi. Dette for å sikre best mulig bevaring av den fine naturen som skal omgi hytta. Gautefall – tomter forbeholder seg retten til å ha siste ord i prosessen med å plassere hytta.
 • Ved signering av avtale om kjøp av tomt skal det samtidig inngås egen avtale om opparbeidelse av tomta og støping av grunnmur tilpasset den hytta kjøper skal ha på tomten. I opparbeidelsen av tomta inngår innlegging av kommunens ledningsnett for vann, samt strøm og fiber. Påkoblingsavgift til kommunen er ikke inkludert i opparbeidelsen.
 • Hele Rytterspranget er allerede regulert og godkjent for hyttebygging. Det er imidlertid forskjellige reguleringsplaner og byggebestemmelser for de forskjellige feltene.
 • Eiendommen selges «som den er» jf. avhending – slova § 3-9. For øvrig overtas tomten med veg til tomtegrensen i samsvar med vedlagt kartskisse. Det offentlige ledningsnettet for vann og avløp, samt strøm og fiber er lagt til veg ved tomtegrensen og stikkledninger for den aktuelle tomt kan påkobles dette. Kostnaden ved anlegg av stikkledninger og påkobling, bæres av kjøper.
 • Kommunen har rett til å grave på tomta hvis det er nødvendig for å komme til ledninger i bakken selv om feilen som skal utbedres ikke gjelder denne eiendommen.
 • Noen tomter får veifyllinger/skråninger og veiskjæringer som går inn på tomten. Tomteeier har anledning til å sette opp en natursteinmur hvis man ønsker å utnytte dette arealet. Dette må byggesøkes.
 • Tomtene er regulert til fritidsbebyggelse. Arealangivelse på tomter som ikke er fradelt og oppmålt kan avvike +/- 10 % grunnet tilpasninger til veier og naturlig topografi ved oppmåling. Kotehøyde og mønehøyde for alle bygninger skal følge plan for bebyggelse og avgjøres endelig av selger. For nærmere informasjon kontakt Gautefalltomter AS. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser. Eksisterende pengeheftelser skal slettes for selgers regning.
 • Det økonomiske oppgjøret vil skje gjennom ad – vokat. Selger dekker advokatutgiftene og omkost – ninger knyttet til oppgjøret. Kjøper er ansvarlig for tinglysningsgebyrer som pr. idag er kr. 525,-* for skjøte, kr. 525,-* for tinglysning av pantedokument, 2,5%* av kjøpesum i dokumentavgift til staten og kr. 172,-* i attestgebyr for grunnboksutskrift. *) Med forbehold om endringer Veg
 • Alle tomteeiere i hytteområdet har vegrett til eiendommen og forplikter seg til å dekke sin for – holdsmessige andel av utgifter til drift, vedlikehold og snøbrøyting av den private vegstrekningen fra offentlig veg til Eiendommen. For tiden utføres dette arbeidet av Gautefall Drift AS mot betaling av NOK 7.000,- pr. år. Denne avtalen er inngått av Rytter – spranget Velforening. Kommunale avgifter – ligningsverdi, konsesjon m.v.
 • Kjøper er selv ansvarlig for alle offentlige og privatrettslige gebyrer til vei, vann, avløp, strøm og byggesøknader o.l. Kjøper står selv ansvarlig for byggetillatelse og kommunal godkjenning av eget byggeprosjekt. Eiendommen vil få utregnet nye kommunale avgifter etter ferdigstillelse. Dette fastsettes av Drangedal Kommune. Ny ligningsverdi fastsettes av Skatt Sør etter oppføring av hytte. Ved overdragelse av tomt kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for handelen at kjøper signerer denne og at erklæring – gen godkjennes av kommunen før overdragelsen. Erklæringen skal vedlegges skjøtet for tinglysing og oppgjøret kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand. Ønsker du mer informasjon ta gjerne kontakt med Gautefalltomter AS.

Gautefalltomter AS tar forbehold om feil og endringer.

Kjøpsprosessen

 • Kunden bestemmer seg for ønsket tomt og hyttemodell.
 • Det lages en kontrakt på tomt, opparbeidelse og støpearbeider mellom kunde og Gautefalltomter AS.
 • Kunden betaler for tomta til klientkonto hos advokat. Salgssummen overføres først til Gautefalltomter AS når
  alle økonomiske heftelser er fjernet og skjøtet er skrevet over på kunden. Kunden betaler for opparbeidelsen
  av tomta når den er utført, det samme skjer når det gjelder støping av grunnmursplate.
 • Kunden skriver kontrakt med hytteleverandør etter bustadoppføringslova og blir enige om eventuelle
  endringer/tilvalg.
 • Når beslutning på valg av hytte er tatt går kunden og Gautefalltomter sammen på tomta og blir enig om
  plassering av hytte og parkering m.m. Gautefalltomter AS engasjerer sin tomtekonsulent som da lager en
  komplett situasjonstegning med høydeprofiler.
 • Når situasjonstegningene foreligger sender hytteleverandøren denne inn til kommunen sammen med
  byggesøknaden.
 • Når byggesøknaden er godkjent kan Gautefalltomter sette i gang med opparbeidelse av tomta og deretter
  støping av grunnmursplate.
 • Hyttebyggingen kan starte i henhold til leveringsbetingelsene leverandøren og kunden er enige om.
Vi kontakter deg!

Legg igjen en melding så vil vi kontakte deg.

Vi kontakter deg!

Legg igjen en melding så vil vi kontakte deg.

Start typing and press Enter to search